тел.: 053 276 040
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в Каспичан

План към Стратегия

Прикачени документи

Стратегия за развитие на училището 23-28 г..pdf
Програма за предоставяне на равни възможности 23-24 г..pdf
Мерки за повишаване качеството на образование 23-24 г..pdf
План на комисията по БДП 23-24 г.pdf
Програма за превенция на ранното напускане на училище .pdf
Правилник за дейността 23-24.pdf
План за квалификационната дейност 23-24 .pdf
Етичен кодекс 23-24.pdf
Годишен план 23-24.pdf
План Стратегия.pdf
Етичен кодекс 2022-2023.pdf
Програма за превенция на отпадането на деца иученици от училище 22-23 г..pdf
Училищна програма гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 22-23г..pdf
Годишен план .pdf
Правилник за дейността .pdf
Стратегия.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.pdf
Програма за превенция на ранното напускане на децата и учениците от уязвими групи.pdf
План за квалификационната дейност.pdf
Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.pdf
Правилник на дейноста на училището .pdf
Годишен план .pdf